När du lyfter ett lån från banken, öppnar banken ett konto i ditt namn, och skriver in beloppet
på lånet i sin liggare. Det blir ett krav på banken konto, som motsvarar en tillgång genom ditt
löfte att återbetala med ränta.

Två enkla bokföringsposter, och pengar uppstår ur ingenting!
Detta enkla faktum gör bankverksamhet till en mycket vinstrik bransch och är nyckeln för den
globala finansens institutioner till en förmåga att behärska världen.
Mayer Amschel Rothschild, grundare till Rothschild’s bank-dynasti, sa en gång de berömda
orden: ”Låt mig hantera och styra pengarna i en nation, och jag bryr mig inte om dess lagar”.
Pengar som skapas ur ingenting och som inte relateras till skapandet av något med
motsvarande värde, är illusions-välstånd. I USA har Wall Street byggt upp en hel industri som
är avsedd att skapa illusionsvälstånd. De kallar det finansiella uppfinningar. Det är en form av
stöld och skall behandlas som sådant.

För att hjälpa oss att mer tydligt se, var vårt existerande ekonomiska system går fel, vill jag ta
er med på en mental övning. Låt oss anta att vårt mål är att utforma ett ekonomiskt system
med avsikt att maximera företaget vinst genom att maximera materiell konsumtion, för att
därigenom skapa en kraftfull arvsföljd av härskare och reducera befolkningsmajoriteten till
träldom, och göra demokratin meningslös för alla utom för de mycket rika. För att undvika
publikt motstånd, måste vi kunna förklara till publiken i sådana termer att det döljer sitt
verkliga ändamål, att övertyga den arbetande befolkningen att det är för deras eget bästa, och
göra dem angelägna att uppnå sina mål i sitt eget slaveri.

Innan jag listar några av de saker vi behöver göra ska jag avslöja en hemlighet. Varje sak på
listan som jag strax skall dela med mig av, finns redan på plats i USA. Jag överlåter till dig att
känna efter vilka av dessa egenskaper som redan är etablerade i Europa eller står på den
nyliberala agendan för framtida genomförande.
1. Tillämpa bruttonationalprodukt (BNP) och aktieprisindex som den primära indikatorn på
ekonomisk förmåga. Ge sedan prioritet åt publika rekommendationer som ökar BNP och priser
på gemensamma andelar.
2. Utforma monetära (penningmässiga) rättregler för att motverka löne-”inflation” så att
produktionsvinster uteslutande går till företagsägarna.
3. Beskatta kapitalvinster för ägarna med en lägre andel än för arbetarnas löner.
4. Skapa ett skuld-baserat penningsystem som säkerställer att en privat vinstdrivande bank
erhåller ränta på varje slant som cirkulerar.
5. Ge monopol-kontroll över penningsystemet till ett fåtala mycket stora banker som handlar
med marknader för andelar och överenskommelser, kring sina egna konton och som får vinster
genom att finansiera spekulation, aktiebubblor, lånepyramider och företagsuppköp.
6. Organisera ekonomin under kontroll av globala mega-företag med intern ekonomi som är
större än de flesta länder och sköts för att maximera finansiell avkastning åt ägarna.
7. Samla besparingar och pensionskonton hos arbetande befolkning till investeringspooler,
ömsesidiga fonder eller pensionsavkastningar, som sköts av professionella portfölj-hanterare,
som är inriktade och värderas på basis av kortsiktigt finansiellt resultat.
8. Använd publika media för att glamorisera en livsstil med hög konsumtion som ett kulturellt
ideal och bygg upp den individuella identiteten genom globala företags varumärken.
9. Odla iden om att individens högsta skyldighet mot samhället att är maximera den personliga
finansiella vinsten.
10. Gör universitets-studenter beroende av att låna för att finansiera sin utbildning så att de
lämnar skolan med skulder som kan betalas av enbart genom att arbeta för stora företag.
11. Genomför ett penning-styrt valsystem som skapar ett beroende hos politiker med stöd av
välmående finansiärer.
12. Istället för att beskatta de rika, finansiera gemensamma program genom att låna från de
rika med ränta, och beskatta de fattiga för att betala åter lånen.
13. Låt pensionsinkomsten bero på avkastningen i individuella pensionsinvesterings-konton.
14. Använd den statliga makten för att genomdriva företagsmässigt monopol-ägande över
information, kunskap och teknik.
15. Inför internationella överenskommelser som eliminerar ekonomiska gränser vilka hindrar
företagens expansion, som sätter övre gränser på en social och miljömässig styrning, och som
främjar utländskt ägande och importerade produkter framför lokalt ägande och lokalt
producerade varor.
Resultatet är ett ekonomiskt system av inbördes låsande och förstärkande institutionella,
kulturella och politiska element som:
1. Gör det viktigt att växa i konsumtion för att öka vinster, täcka räntebetalningar och
upprätthålla full sysselsättning.
2. Säkerställa en ständig överföring av välstånd från de många till de få
3. Frånta alla utom de mycket rika en meningsfull politisk röst.
Detta system har gjort USA till världens ledare #1 när det gäller att kompensera bankmän och
helge fond administratörer. Det har också gjort oss till #1 när det gäller utlandsskuld, militärutgifter,
per capita emissioner av CO2, andelen befolkning i fängelse, och sjukvårdkostnader
utom kontroll. Vi är ledande bland industriella nationer vad gäller olikhet, arbetslöshet,
hemlöshet, storkapitalpolitik, jobbutvandring och förlust av teknologisk kompetens. Detta är
även Europas framtid om förespråkarna för nyliberal marknadsfundamentalism får styra
tillvaron och där fascistspöket börjar ta allt fastare konturer.

Annonser