Man är inte fri om man är i skuld – detta gäller man som rike.
Bankerna har hittat på ett system där lånet är en kredit som trollas fram i bokföringen.
Räntorna länder och folk betalar är därmed en tumskruv som inte bara ger bankerna pengar
för ingenting utan dessutom makt att styra länders politik och folket är fjättrade slavar under deras ränteok.
Vi kan när vi vill säga stopp och belägg – skriva av alla länders lån och bankernas upplägg med slavarbetarna, genom att använda det enda verktyg vi har – valet av helt fristående NYA politiker som inte blivit fostrade inom partiernas ungdomsförbund.
Låt Grekland visa vägen i en revolution mot världsbankerna och deras Banksters. Av någon orsak ville de byta ut den gamle ordföranden för IMF och fick nu en hanterlig kvinna som är god vän med familjen Rothschild – ja den värsta av Banksters – nomenklaturen!

Hela världens skuld land för land – Intressant!

När du lyfter ett lån från banken, öppnar banken ett konto i ditt namn, och skriver in beloppet på lånet i sin liggare. Det blir ett krav på banken konto, som motsvarar en tillgång genom ditt löfte att återbetala med ränta.

Två enkla bokföringsposter, och pengar uppstår ur ingenting! Detta enkla faktum gör bankverksamhet till en mycket vinstrik bransch och ger den globala finansens institutioner en förmåga att behärska världen.

Mayer Amschel Rothschild, grundare till Rothschild’s bankdynasti, sa en gång de berömda orden: ”Låt mig hantera och styra pengarna i en nation, och jag bryr mig inte om dess lagar”. Pengar som skapas ur ingenting och som inte relateras till skapandet av något med motsvarande värde, är illusionsvälstånd. I USA har Wall Street byggt upp en hel industri som är avsedd att skapa illusionsvälstånd. De kallar det ”finansiella uppfinningar”. Det är en form av
stöld och skall behandlas som sådan.

För att hjälpa oss att mer tydligt se var vårt existerande ekonomiska system går fel, vill jag ta er med på en mental övning. Låt oss anta att vårt mål är att utforma ett ekonomiskt system med avsikt att maximera företagets vinst genom att maximera materiell konsumtion, för att
därigenom skapa en kraftfull arvsföljd av härskare, reducera befolkningsmajoriteten till träldom,och göra demokratin meningslös för alla utom för de mycket rika. För att undvika publikt motstånd, måste vi kunna förklara till publiken i sådana termer att det döljer sitt
verkliga ändamål, att övertyga den arbetande befolkningen att det är för deras eget bästa, och göra dem angelägna att uppnå sina mål i sitt eget slaveri.

Innan jag listar några av de saker vi behöver göra ska jag avslöja en hemlighet. Varje anvisning på listan som jag strax skall dela med mig av, följs redan i USA. Jag överlåter till dig att känna efter vilka som redan är etablerade i Europa eller står på den nyliberala agendan för framtida genomförande.

1. Tillämpa bruttonationalprodukt (BNP) och aktieprisindex som den primära indikatorn på ekonomisk förmåga. Ge sedan prioritet åt publika rekommendationer som ökar BNP och priser på gemensamma andelar.
2. Utforma monetära (penningmässiga) rättregler för att motverka löne-”inflation” så att
produktionsvinster uteslutande går till företagsägarna.
3. Beskatta kapitalvinster för ägarna med en lägre andel än för arbetarnas löner.
4. Skapa ett skuldbaserat penningsystem som säkerställer att en privat vinstdrivande bank
erhåller ränta på varje slant som cirkulerar.
5. Ge monopolkontroll över penningsystemet till ett fåtal mycket stora banker som handlar med marknader för andelar och överenskommelser, kring sina egna konton och som får vinster genom att finansiera spekulation, aktiebubblor, lånepyramider och företagsuppköp.
6. Organisera ekonomin under kontroll av globala megaföretag med intern ekonomi som är större än de flesta länder och sköts för att maximera finansiell avkastning åt ägarna.
7. Samla besparingar och pensionskonton hos arbetande befolkning till investeringspooler, ömsesidiga fonder eller pensionsavkastningar, som sköts av professionella portföljhanterare, som är inriktade och värderas på basis av kortsiktigt finansiellt resultat.
8. Använd publika media för att glamorisera en livsstil med hög konsumtion som ett kulturellt ideal och bygg upp den individuella identiteten genom globala företags varumärken.
9. Odla idén om att individens högsta skyldighet mot samhället att är maximera den personliga finansiella vinsten.
10. Gör universitetsstudenter beroende av att låna för att finansiera sin utbildning så att de lämnar skolan med skulder som kan betalas av enbart genom att arbeta för stora företag.
11. Genomför ett penningastyrt valsystem som skapar ett beroende hos politiker med stöd av välmående finansiärer.
12. Istället för att beskatta de rika, finansiera gemensamma program genom att låna från de rika med ränta, och beskatta de fattiga för att återbetala lånen.
13. Låt pensionsinkomsten bero på avkastningen i individuella pensionsinvesteringskonton.
14. Använd den statliga makten för att genomdriva företagsmässigt monopolägande över information, kunskap och teknik.
15. Inför internationella överenskommelser som eliminerar ekonomiska gränser vilka hindrar företagens expansion, som sätter övre gränser på en social och miljömässig styrning, och som främjar utländskt ägande och importerade produkter framför lokalt ägande och lokalt
producerade varor.

Resultatet är ett ekonomiskt system av inbördes låsande och förstärkande institutionella, kulturella och politiska element som:

1. Gör det viktigt att växa i konsumtion för att öka vinster, täcka räntebetalningar och
upprätthålla full sysselsättning.
2. Säkerställer en ständig överföring av välstånd från de många till de få.
3. Fråntar alla utom de mycket rika en meningsfull politisk röst.

Detta system har gjort USA till världens ledare nummer ett när det gäller att kompensera bankmän och fondadministratörer. Det har också gjort oss till nummer ett när det gäller utlandsskuld, militärutgifter, emissioner av CO2 per capita, andel befolkning i fängelse och sjukvårdskostnader utom kontroll. Vi är ledande bland industriella nationer vad gäller olikhet, arbetslöshet, hemlöshet, storkapitalpolitik, jobbutvandring och förlust av teknologisk kompetens. Detta är även Europas framtid om förespråkarna för nyliberal marknadsfundamentalism får styra tillvaron och där fascistspöket börjar ta allt fastare konturer.

Annonser